Licentieovereenkomst
ARCHICAD Upgrade Abonnement

KUBUS BV, gevestigd aan de Stuiverstraat 100 te Eindhoven, is de gebruiker van deze licentieovereenkomst en zal hierna volgend aangeduid worden met 'KUBUS'. De softwareproducten ARCHICAD en bijbehorende add-ons worden uitsluitend in licentie gegeven onder de navolgende voorwaarden:
 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Licentienemer ontvangt en accepteert een niet exclusieve gebruikerslicentie voor de SOFTWARE.
 2. Het copyright en eigendom van de SOFTWARE berust bij KUBUS of de eigenaar respectievelijk ontwikkelaar van de SOFTWARE. Het is verboden de SOFTWARE of gedeelten daarvan te kopiëren anders dan als back-up voor eigen gebruik waarop vermelding van alle copyright- en eigendomsgegevens.
 3. Het is licentienemer niet toegestaan kopieën van SOFTWARE ter beschikking van derden te stellen of deze te verhuren. Het is licentienemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS de licentierechten over te dragen aan derden.
 4. De SOFTWARE mag gedurende de looptijd van de licentie tegelijkertijd gebruikt worden op maximaal het aantal werkstations gelijk aan het aantal onder deze overeenkomst vallende licenties.
 5. Bij SOFTWARE die beveiligd is met een hardwaresleutel kan een upgrade vergezeld gaan van een nieuwe sleutel. De oude sleutel dient in dat geval direct na ontvangst van de upgrade te worden geretourneerd. Met de nieuwe sleutel kan in de meeste gevallen zowel de oude als de nieuwe versie van de SOFTWARE worden gebruikt.
   

Artikel 2. GARANTIEBEPALINGEN

 1. KUBUS zal zich naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door KUBUS ontwikkelde software te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt. KUBUS zal zich tevens naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door derden ontwikkelde software de betreffende ontwikkelaar te bewegen de fout te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt.
 2. KUBUS garandeert dat de informatiedragers waarop de SOFTWARE geleverd wordt alsmede eventuele hardwaresleutels, vrij zijn van materiaalfouten. Deze garantie geldt bij normaal gebruik en gedurende 90 dagen na aankoop. In deze periode worden eventuele defecte informatiedragers kosteloos vervangen.
 3. Indien een abonnement wordt afgesloten op upgrades zoals hieronder bepaald, zal KUBUS binnen de looptijd van dat abonnement zonder verdere kosten aan KeyMember upgrades van de SOFTWARE verstrekken. Indien geen abonnement wordt afgesloten, biedt KUBUS de mogelijkheid om voor een vergoeding afhankelijk van de geboden extra functionaliteit de upgrades aan te schaffen.
 

Artikel 3. UPGRADE ABONNEMENT

 1. Registratie als licentienemer op basis van retour ontvangen getekende opdrachtbevestiging tot afsluiten van een Upgrade Abonnement.
 2. Een Upgrade Abonnement wordt afgesloten voor 36 maanden, ingaande per de 1e van de maand volgend op de opdracht, met stilzwijgende verlenging per jaar. Opzegging uiterlijk 3 maanden voor het einde van abonnementsperiode.
 3. Een Upgrade Abonnement kan alleen afgesloten worden voor alle in bezit zijnde licenties. Extra aangeschafte licenties en/of aanvullingen worden automatisch ondergebracht in het abonnement per de eerste dag van de volgende maand met een minimale looptijd van 1 jaar. De langst vastgelegde looptijd geldt voor alle licenties.
 4. Een Upgrade Abonnement omvat het recht om gedurende de looptijd van het abonnement gebruik te kunnen maken van de SOFTWARE. Binnen een Upgrade Abonnement worden upgrades van de SOFTWARE zonder kosten automatisch verstrekt voor alle onder deze licentieovereenkomst vallende licenties.
 5. In geval van, niet opzettelijk, verloren gaan van een hardware-sleutel door diefstal of aantoonbare calamiteiten zoals brand, waterschade e.d. wordt een vervangende sleutel verstrekt nadat het bewijs van een dergelijk feit is geleverd (bijvoorbeeld door een politierapport). Hierbij geldt een eigen risico van 450 Euro per gebeurtenis. Schades dienen eerst bij eigen verzekeringen zoals brandverzekering of diefstalverzekering verhaald te worden. Of een melding aan bovenstaande criteria voldoet is ter beoordeling aan KUBUS in overeenstemming met de algemene redelijkheid. In geval van bovenstaande calamiteiten kan een tijdelijk leensleutel worden toegestuurd na ontvangst van het eigen risico bedrag.
 

Artikel 4. BETALING

 1. Facturering van het abonnement geschiedt per kwartaal vooruit middels automatische incasso. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven, worden administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De prijs van het abonnement is gerelateerd aan de prijs van de SOFTWARE en kan jaarlijks dienovereenkomstig worden aangepast. Indien dergelijke prijswijzigingen afwijken van een hiervoor gebruikelijke index, is licentienemer gerechtigd het abonnement per datum van wijziging te beëindigen.
 3. Het is de licentienemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS het abonnement over te dragen aan derden.
 

Artikel 5. SLOTBEPALING

 1. Deze softwarelicentieovereenkomst vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten met betrekking tot de SOFTWARE inclusief de bepalingen over abonnementen.
 2. Voor zover hierboven niet anders is bepaald, zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden KUBUS BV 2015-01 van toepassing.


Licentieovereenkomst ARCHICAD Upgrade Abonnement 2015-01
© KUBUS BV