Licentieovereenkomst
KUBUS Educatieplan

KUBUS BV,gevestigd aan de Stuiverstraat 100 te Eindhoven, is de gebruiker van deze licentieovereenkomst en zal hierna volgend aangeduid worden met KUBUS. De softwareproducten ARCHICAD, KUBUS KeyMember Editie, Solibri en KUBUS Spexx, hierna te noemen ‘Software’ worden binnen een Educatieplan ter beschikking gesteld voor educatieve doeleinden onder de navolgende voorwaarden:
 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Licentienemer ontvangt en accepteert een niet exclusieve gebruikerslicentie voor de onderhavige software.
 2. Het copyright en eigendom van de software alsmede van de gebruikershandleiding(en) berust bij KUBUS of de eigenaar respectievelijk ontwikkelaar van het geleverde product. Het is derhalve verboden de software of gedeelten daarvan te kopiëren anders dan voor back-up doeleinden voor eigen gebruik met vermelding daarop van alle copyright- en eigendomsgegevens.
 3. Het is licentienemer niet toegestaan kopieën van software en bijbehorende handleidingen ter beschikking van derden te stellen of deze te verhuren. Het is licentienemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS de licentierechten over te dragen aan derden.
 4. Ingeval de software met een hardware sleutel is beveiligd kan het softwareprogramma worden gebruikt op maximaal het aantal werkstations dat door de hardware sleutel wordt toegestaan. In alle overige gevallen op maximaal één werkstation tegelijkertijd, tenzij het aantal toegestane werkstations uitdrukkelijk op deze licentieovereenkomst is vermeld, allen zich bevindend op het vermelde vestigingsadres.
 5. Bij software die beveiligd is met een hardware sleutel kan een update vergezeld gaan van een nieuwe sleutel. De oude sleutel dient in dat geval direct na ontvangst van die update te worden geretourneerd. Met de nieuwe sleutel kan in de meeste gevallen zowel de oude als de nieuwe versie van de software worden gebruikt.
  

Artikel 2. GARANTIEBEPALINGEN

 1. KUBUS zal zich naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door KUBUS ontwikkelde software te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt. KUBUS zal zich tevens naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door derden ontwikkelde software de betreffende ontwikkelaar te bewegen de fout te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt. Nieuwe releases die uitsluitend worden uitgegeven om fouten te herstellen in de actuele versie van de software, worden gratis verstrekt aan gebruikers van de betreffende versie.
 2. KUBUS garandeert dat de informatiedragers waarop de software geleverd wordt alsmede eventuele hardware sleutels vrij zijn van materiaalfouten. Deze garantie geldt bij normaal gebruik en gedurende 90 dagen na aankoop. In deze periode worden eventuele defecte informatiedragers geheel kosteloos vervangen.
 

Artikel 3. CONTRACTEN

 1. Registratie als abonnee Educatieplan op basis van getekend retour ontvangen opdrachtbevestiging tot afsluiten van een abonnement. Bij beschikbaar stelling van licenties ARCHICAD dient tevens de GRAPHISOFT LICENSE AGREEMENT FOR EDUCATIONAL INSTITUTES te worden ondertekend.
 2. Een abonnement wordt afgesloten voor 36 maanden, ingaande per de 1e van de maand volgend op de opdracht, met stilzwijgende verlenging per jaar. Opzegging uiterlijk 3 maanden voor het einde van abonnementsperiode.
 3. Een abonnement kan alleen afgesloten worden voor alle in bezit zijnde licenties. Extra aangeschafte licenties en/of aanvullingen worden automatisch ondergebracht in het abonnement per de eerste dag van het volgende kwartaal met een minimale looptijd van 1 jaar. De langst vastgelegde looptijd geldt voor alle licenties.
 4. De houder van een Educatieplan is uitsluitend het recht voorbehouden de onder het Educatieplan vallende programmatuur in te zetten voor educatieve toepassing. Het is derhalve niet toegestaan de programmatuur in te zetten of laten inzetten voor commercieel of regulier en bedrijfsmatig professioneel gebruik. Om misbruik tegen te gaan zal houder de software hiertegen beveiligen. KUBUS heeft het recht de overeenkomst, bij vermoeden van onrechtmatige toepassing, per direct te ontbinden.
 5. KUBUS blijft te allen tijde eigenaar van de onder het Educatieplan vallende software. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de houder derhalve de onderhavige software (incl. hardwaresleutels en eventuele kopieën) binnen een periode van 21 dagen na afloop van de abonnementstermijn retourneren aan KUBUS.
 6. Een Educatieplan omvat de volgende dienstverlening:
  • Upgrades van onderhavige sofware worden zonder verdere kosten automatisch toegezonden voor alle onder deze licentieovereenkomst vallende licenties.
  • Helpdesk bereikbaar op werkdagen van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u. Een vraag zal binnen 24 uur in behandeling worden genomen. Ondersteuning uitsluitend voor de laatste versie van onderhavige software. Bij upgrades wordt tot drie maanden na de release datum ondersteuning geboden op de voorgaande versie tenzij anders aangekondigd.
  • Upgradecursus voor docenten die les geven in de software, middels één van de klassikale upgradecursussen eenmaal per upgrade.
  • Educatietarieven voor alle producten en diensten van KUBUS.
 

Artikel 4. BETALING ABONNEMENTEN

 1. Facturering van het abonnement geschiedt per schooljaar vooruit middels automatische incasso. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven worden administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De prijs van het abonnement is gerelateerd aan de prijs van de software en kan jaarlijks dienovereenkomstig worden aangepast. Indien dergelijke prijswijzigingen afwijken van een hiervoor gebruikelijke index is abonnementhouder gerechtigd het abonnement per datum van wijziging te beëindigen.
 3. Het is de abonnee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS het abonnement over te dragen aan derden.
 

Artikel 5. SLOTBEPALING

 1. Deze softwarelicentieovereenkomst vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten met betrekking tot de genoemde software inclusief de bepalingen over abonnementen.
 2. Voorzover hierboven niet anders is bepaald, zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden KUBUS BV 2015-01 van toepassing.


Licentieovereenkomst Educatieplan 2016-01
© KUBUS BV