Licentieovereenkomst
KUBUS Spexx

KUBUS BV, gevestigd aan de Stuiverstraat 100 te Eindhoven, is de gebruiker van deze licentieovereenkomst en zal hierna volgend aangeduid worden met 'KUBUS'. KUBUS Spexx inclusief bijbehorende modules wordt uitsluitend in licentie gegeven onder de navolgende voorwaarden:
 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Licentienemer ontvangt en accepteert een niet exclusieve gebruikerslicentie voor de onderhavige software.
 2. Het copyright en eigendom van de software alsmede van de gebruikershandleiding(en) berust bij KUBUS of de eigenaar respectievelijk ontwikkelaar van het geleverde product. Het is derhalve verboden de software of gedeelten daarvan te kopiëren anders dan voor back-up doeleinden voor eigen gebruik met vermelding daarop van alle copyright- en eigendomsgegevens.
 3. Het is licentienemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS de licentierechten over te dragen aan derden. Het is licentienemer niet toegestaan kopieën van software en bijbehorende handleidingen ter beschikking van derden te stellen of deze te verhuren.
 4. De software mag gedurende de looptijd van de licentie tegelijkertijd gebruikt worden op maximaal het aantal werkstations gelijk aan het aantal onder deze overeenkomst vallende licenties.
 

Artikel 2. GARANTIEBEPALINGEN

 1. KUBUS zal zich naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door KUBUS ontwikkelde software te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt. KUBUS zal zich tevens naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door derden ontwikkelde software de betreffende ontwikkelaar te bewegen de fout te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt.
 2. KUBUS garandeert dat de informatiedragers waarop de software geleverd wordt alsmede eventuele hardware sleutels vrij zijn van materiaalfouten. Deze garantie geldt bij normaal gebruik en gedurende 90 dagen na aankoop. In deze periode worden eventuele defecte informatiedragers geheel kosteloos vervangen.
 

Artikel 3. ABONNEMENTEN

 1. Registratie als abonnee op basis van getekend retour ontvangen opdrachtbevestiging tot afsluiten van een abonnement. Voor KUBUS Spexx is het afsluiten van een abonnement verplicht.
 2. Een abonnement wordt afgesloten voor 36 maanden, ingaande per de 1e van de maand volgend op de opdracht, met stilzwijgende verlenging per jaar. Opzegging uiterlijk 3 maanden voor het einde van abonnementsperiode.
 3. Een abonnement kan alleen afgesloten worden voor alle in bezit zijnde licenties. Extra aangeschafte licenties en/of aanvullingen worden automatisch ondergebracht in het abonnement per de eerste dag van de volgende maand met een minimale looptijd van 1 jaar. De langst vastgelegde looptijd geldt voor alle licenties.
 4. Een Upgrade Abonnement omvat de volgende dienstverlening met betrekking tot de onder deze licentieovereenkomst vallende software:
  1. Gebruikslicentie: de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het abonnement gebruik te kunnen maken van KUBUS Spexx.
  2. Upgrades van onderhavige software worden zonder verdere kosten automatisch toegezonden voor alle onder deze licentieovereenkomst vallende licenties.
  3. Productiviteitsgarantie: in geval van calamiteiten zal per direct een tijdelijke licentie worden verstrekt.
 5. Een Service Abonnement omvat naast de dienstverlening genoemd onder punt 4. tevens:
  1. Helpdesk bereikbaar op werkdagen van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u. Een vraag zal binnen 24 uur in behandeling worden genomen. Ondersteuning uitsluitend voor de laatste versie van onderhavige software. Bij upgrades wordt tot drie maanden na de release datum ondersteuning geboden op de voorgaande versie tenzij anders aangekondigd.
  2. KUBUS Spexx servicepagina’s bereikbaar met downloads en Tips & Trucs.
  3. Piekopvang: de mogelijkheid tot aanschaf van PayPerUse licenties KUBUS Spexx.
  4. Korting van 10% op actuele prijzen van KUBUS Spexx licenties en cursussen, uitgezonderd consultancy, abonnementen, projectbegeleiding, maatwerkopdrachten en aanbiedingen.
 

Artikel 4. BETALING ABONNEMENTEN

 1. Facturering van het abonnement geschiedt per jaar vooruit middels automatische incasso. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven worden administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De prijs van het abonnement kan jaarlijks worden aangepast. Indien dergelijke prijswijzigingen afwijken van een hiervoor gebruikelijke index is abonnementhouder gerechtigd het abonnement per datum van wijziging te beëindigen.
 

Artikel 5. SLOTBEPALING

 1. Deze softwarelicentieovereenkomst vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten met betrekking tot de genoemde software inclusief de bepalingen over abonnementen.
 2. Op het gebruik van KUBUS Spexx zijn voor zover hierboven niet anders is bepaald van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de meest actuele Software Licentievoorwaarden KUBUS Spexx.
 3. Voor zover hierboven niet anders is bepaald, zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden KUBUS BV 2015-01 van toepassing.


Licentieovereenkomst KUBUS Spexx 2016-01
© KUBUS BV