Licentievoorwaarden
Solibri KeyMember Editie

LEES DEZE SOFTWARE-LICENTIEVOORWAARDEN (DE ‘LICENTIE’) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. DOOR DEZE SOFTWARE TE INSTALLEREN VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN. IN DAT GEVAL KUNT U DE SOFTWARE RETOURNEREN NAAR DE PLAATS VAN AANSCHAF VOOR EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE.
 

1. ALGEMEEN

De software en documentatie, hetzij op schijf, in "read only"-geheugen of op enig ander medium of in enig andere vorm (gezamenlijk de "Software" genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door KUBUS BV (hierna te noemen "KUBUS"), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie, en KUBUS behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. De rechten die u hierbij worden toegekend, beperken zich tot de intellectueeleigendomsrechten van KUBUS en KUBUS’ licentiegevers met betrekking tot de Software en omvatten geen andere rechten. De media welke de Software bevatten zijn uw eigendom, doch KUBUS en/of KUBUS’ licentiegever(s) behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de Software. De voorwaarden van deze licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door KUBUS worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspronkelijke Software, tenzij de upgrade een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.
 

2. TOEGESTAAN GEBRUIK EN BEPERKINGEN

Krachtens deze licentie is het u toegestaan om de Software te installeren en te gebruiken op het aantal computers en gedurende de tijd zoals dit alles in de licentieovereenkomst is vermeld. Het is toegestaan de Software te gebruiken voor de reproductie van materiaal mits zulk gebruik wordt beperkt tot de reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor u het auteursrecht bezit, of materiaal waarvoor u beschikt over toestemming of het wettelijke recht om dit te reproduceren. Het is u niet toegestaan licenties van de Software ter beschikking te stellen via een netwerk zodanig dat deze tegelijkertijd op meer computers kan worden gebruikt dan het aantal licenties dat in de licentieovereenkomst is vermeld. Het is u toegestaan één kopie te maken van de Software in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-up doeleinden, op voorwaarde dat u op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt. Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat expliciet is toegestaan krachtens deze licentie of door de toepasselijke wetgeving, is het u niet toegestaan de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of te disassembleren, aan te passen of van de Software of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren.
 

3. SOFTWAREOVERDRACHT

Intern. U mag uw exemplaar van de Software naar een ander apparaat overbrengen. Na overdracht moet u de licentie van de Software volledig van het vorige apparaat verwijderen door de licentie deactiveren. Overdracht aan een derde partij. Het is u niet toegestaan de Software te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te herdistribueren of in sublicentie te geven. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de Software ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht betrekking heeft op de gehele Software, inclusief alle onderdelen, originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van de Software, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt; (c) de derde die de Software ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest, zich ermee akkoord verklaart en overneemt en (d) u KUBUS terstond informeert over deze overdracht.
 

4. TOESTEMMING TOT GEBRUIK GEGEVENS

U stemt ermee in dat KUBUS technische informatie over uw computer verzameld. Deze informatie wordt periodiek verzameld om te controleren of de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. KUBUS mag deze informatie gebruiken, voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, met het oogmerk onze producten te beveiligen tegen misbruik.
 

5. INFORMATIE VAN DERDEN

De in de software gebruikte informatie omvat mogelijk materiaal van derden of koppelingen naar bepaalde websites van derden. U erkent en accepteert dat het niet tot de taak van KUBUS kan worden gerekend om de inhoud en juistheid van dergelijk materiaal of een dergelijke website van derden te inspecteren en te evalueren. KUBUS kan niet worden geacht de inhoud van enig materiaal of enige website van derden of van welk ander materiaal of product of welke andere dienst van derden ook te onderschrijven, verstrekt geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke materiaal en dergelijke producten of diensten. De informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak. U stemt ermee in dat u materiaal van derden niet zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van enige andere partij of dergelijke rechten op enigerlei wijze schaadt, en dat KUBUS niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor dergelijk onjuist gebruik van uw kant.
 

6. BEËINDIGING

eze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van KUBUS, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de Software te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Software die in uw bezit zijn, te vernietigen.
 

7. BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA

KUBUS garandeert dat de media welke de Software bevatten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke datum van aankoop in de detailhandel, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. U kunt krachtens deze paragraaf uitsluitend aanspraak maken, naar keuze van KUBUS, op terugbetaling van de aankoopprijs van het product dat de Software bevat of op vervanging van de Software, mits deze vergezeld van een kopie van het bewijs van aankoop aan KUBUS of een door KUBUS geautoriseerde vertegenwoordiger wordt geretourneerd.
 

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht en behoudens hetgeen hierboven is bepaald, zijn KUBUS noch haar leveranciers aansprakelijk voor enigerlei schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software, zelfs indien KUBUS op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van KUBUS uit hoofde van enige bepaling in deze Overeenkomst beperkt tot het werkelijk door u voor de Software betaalde bedrag. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die op grond van het toepasselijk recht niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.
 

9. EXPORTBEPALINGEN

Het is u niet toegestaan de Software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Nederlandse staat. U verklaart tevens dat u de Software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Nederlandse staat met inbegrip van de ontwikkeling, het ontwerp en de fabricage van nucleaire raketten of chemische of biologische wapens.
 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN DEELBAARHEID

Deze licentie is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de wetten van de Nederlandse staat. Deze licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze licentie onverkort van kracht blijven.
 

11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de Software waarop hierbij een licentie wordt verleend en gaat uit boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door KUBUS.
 
 
SOFTWARE-LICENTIEVOORWAARDEN SOLIBRI KEYMEMBER EDITIE 2015-01
10–12-2015
© KUBUS BV