Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. KUBUS BV, gevestigd aan de Stuiverstraat 100 te Eindhoven, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid worden met 'wij'.
 2. Onder wederpartij wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten of met wie wij een overeenkomst tot levering van software of diensten afsluiten.

 

Artikel 2. AANBIEDING

 1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij deze een termijn tot aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen van onze producten en zaken in de door ons gezonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en vormgeving van de te leveren zaken en uit te voeren opdrachten.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING

 1. De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van ons door de wederpartij wordt aanvaard, tenzij wij binnen acht dagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij, aan de wederpartij te kennen hebben gegeven geen overeenkomst meer te willen sluiten, in welk geval het aanbod van ons rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.
 2. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten en is op een zodanige aanvaarding het hierna sub 3.3 van toepassing.
 3. Op basis van een aanbod van de wederpartij komt slechts een overeenkomst tot stand indien door ons schriftelijk aanvaard.

 

Artikel 4. PRIJS

 1. Opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; zij zijn gebaseerd op levering af ons kantoor.
 2. Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst leveranciersprijzen en of overheidslasten een verhoging ondergaan, ook indien deze het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
 3. Ingeval toepassing van artikel 4.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer per keer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
 4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 5. LEVERING

 1. Opgegeven levertijden of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De opgegeven leveringstijden of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en gangbare levertermijn van onze leveranciers.

 

Artikel 6. BETALING

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 21 dagen na factuurdatum in Euro’s. Wij hebben het recht pas dan tot levering over te gaan na ontvangst van de betaling. In alle gevallen blijven de geleverde goederen geheel in eigendom van ons totdat door wederpartij aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico van de geleverde goederen gaat over op wederpartij op het moment van aflevering ook als het eigendom nog niet is overgedragen.
 2. Bij niet betaling binnen de hierboven genoemde termijnen, is een contractuele rente verschuldigd gelijk van 1% per maand, of de wettelijk rente als deze hoger is. Bovendien verkrijgen wij het recht het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van 100 Euro.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens rente en vervolgens van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening op een andere vordering betrekking heeft.
 4. De wederpartij is niet gerechtigd op grond van gestelde gebreken in de zaak of op grond van gesteld niet goed uitvoeren van de opdracht, of om welke reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons schriftelijk is erkend, alsdan is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van de betrokken zaak op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
 5. Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, zullen de verbintenissen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Bij betaling via automatische incasso geldt een weigeringperiode van 5 dagen vanaf het moment van incassering. De betalingen voor abonnementen dienen voorafgaand aan de periode ontvangen te zijn.

 

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor geleden verliezen veroorzaakt door fouten in software of bijgeleverde handleidingen. Licentienemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die hiermede in verband kunnen worden gebracht.
 2. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de zaak die de schade heeft veroorzaakt, heeft gekocht dan wel tot het bedrag dat voor de opdracht is betaald.

 

Artikel 8. INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN / GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht etc.) op al onze ontwerpen, programmatuur, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De hierboven genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als deze bepaling. Algemene Leveringsvoorwaarden KUBUS 2015-01
© KUBUS BV