Licentieovereenkomst Archicad

KUBUS BV, gevestigd aan de Stuiverstraat 100 te Eindhoven, is de gebruiker van deze licentieovereenkomst en zal hierna volgend aangeduid worden met 'KUBUS'. De softwareproducten Archicad bijbehorende add-ons en handleidingen, hierna te noemen de ‘SOFTWARE’ worden uitsluitend aan KeyMember in licentie gegeven onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. KeyMember ontvangt en accepteert een niet exclusieve gebruikerslicentie voor de SOFTWARE.
 2. Het copyright en eigendom van de SOFTWARE berust bij KUBUS of de eigenaar respectievelijk ontwikkelaar van de SOFTWARE.
 3. Het is verboden de SOFTWARE of gedeelten daarvan te kopiëren anders dan als back-up voor eigen gebruik waarop vermelding van alle copyright- en eigendomsgegevens.
 4. Het is KeyMember niet toegestaan kopieën van SOFTWARE ter beschikking van derden te stellen of deze te verhuren. Het is KeyMember niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS de licentierechten over te dragen aan derden.
 5. De SOFTWARE mag gedurende de looptijd van de licentie tegelijkertijd gebruikt worden op maximaal het aantal werkstations gelijk aan het aantal onder deze overeenkomst vallende licenties.
 6. Bij SOFTWARE die beveiligd is met een hardwaresleutel kan een upgrade vergezeld gaan van een nieuwe sleutel. De oude sleutel dient in dat geval direct na ontvangst van de upgrade te worden geretourneerd. Met de nieuwe sleutel kan in de meeste gevallen zowel de oude als de nieuwe versie van de SOFTWARE worden gebruikt.

Artikel 2. GARANTIEBEPALINGEN

 1. KUBUS zal zich naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door KUBUS ontwikkelde software te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt.
 2. KUBUS zal zich tevens naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door derden ontwikkelde software de betreffende ontwikkelaar te bewegen de fout te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt. KUBUS garandeert dat de informatiedragers waarop de SOFTWARE geleverd wordt alsmede eventuele hardwaresleutels, vrij zijn van materiaalfouten. Deze garantie geldt bij normaal gebruik en gedurende 90 dagen na aankoop. In deze periode worden eventuele defecte informatiedragers kosteloos vervangen.
 3. Indien een abonnement wordt afgesloten op upgrades zoals hieronder bepaald, zal KUBUS binnen de looptijd van dat abonnement zonder verdere kosten aan KeyMember upgrades van de SOFTWARE verstrekken. Indien geen abonnement wordt afgesloten, biedt KUBUS de mogelijkheid om voor een vergoeding afhankelijk van de geboden extra functionaliteit de upgrades aan te schaffen.

 

Artikel 3. KEYMEMBER ABONNEMENT

 1. Registratie als KeyMember op basis van retour ontvangen getekende opdrachtbevestiging tot afsluiten van een KeyMember Abonnement.
 2. Een KeyMember abonnement wordt afgesloten voor 36 maanden, ingaande per de 1e van de maand volgend op de opdracht, met stilzwijgende verlenging per jaar. Opzegging uiterlijk 3 maanden voor het einde van abonnementsperiode.
 3. Een KeyMember abonnement kan alleen afgesloten worden voor alle in bezit zijnde licenties. Extra aangeschafte licenties en/of aanvullingen worden automatisch ondergebracht in het abonnement per de eerste dag van de volgende maand met een minimale looptijd van 1 jaar. De langst vastgelegde looptijd geldt voor alle licenties.
 4. Een KeyMember geniet de volgende dienstverlening:

 

 1. Gebruikslicentie: de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het abonnement gebruik te kunnen maken van de SOFTWARE.
 2. Upgrades van Archicad worden zonder kosten automatisch toegezonden voor alle onder deze licentieovereenkomst vallende licenties.
 3. Verzekering: in geval van, niet opzettelijk, verloren gaan van een hardwaresleutel door diefstal of aantoonbare calamiteiten zoals brand, waterschade e.d. wordt een vervangende sleutel verstrekt nadat het bewijs van een dergelijk feit is geleverd (bijvoorbeeld door een politierapport). Hierbij geldt een eigen risico van 150 Euro per gebeurtenis. Schades dienen eerst bij eigen verzekeringen zoals brandverzekering of diefstalverzekering verhaald te worden. Of een melding aan bovenstaande criteria voldoet is ter beoordeling aan KUBUS in overeenstemming met de algemene redelijkheid.
 4. Productiviteitsgarantie: in geval van bovenstaande calamiteiten zal per direct een tijdelijke leensleutel worden toegestuurd.
 5. Helpdesk bereikbaar op werkdagen van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u. Een vraag zal binnen 24 uur in behandeling worden genomen. Ondersteuning uitsluitend voor de laatste versie van de SOFTWARE. Bij upgrades wordt tot drie maanden na de releasedatum ondersteuning geboden op de voorgaande versie tenzij anders aangekondigd.
 6. Archicad KeyMember pagina’s bereikbaar met inlogcode waarop onder andere downloads en tips&trucs.
 7. Upgrades van de KeyMember Modules worden kosteloos toegezonden voor alle onder deze licentieovereenkomst vallende licenties.
 8. KeyMembers in Nederland: Upgradecursus voor één persoon per licentie per upgrade van de SOFTWARE middels één van de groepsgewijs verzorgde upgradecursussen.
 9. KeyMembers in Vlaanderen: gratis deelname aan ArchiCafé’s gericht op kennisoverdracht, minimaal 4 maal per jaar.
 10. Korting van minimaal 10% op actuele prijzen van Archicad gerelateerde producten (licenties, add-ons en cursussen), uitgezonderd consultancy, abonnementen, projectbegeleiding, maatwerkopdrachten en aanbiedingen.
 11. Piekopvang: de mogelijkheid tot aanschaf van PayPerUse licenties Archicad.
 12. Stagiairs: de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale stagiair-prijzen voor opleidingen en licenties.

 

Artikel 4. BETALING

 1. Facturering van het abonnement geschiedt per kwartaal vooruit middels automatische incasso. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven, worden administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De prijs van het abonnement is gerelateerd aan de prijs van de SOFTWARE en kan jaarlijks dienovereenkomstig worden aangepast. Indien dergelijke prijswijzigingen afwijken van een hiervoor gebruikelijke index, is KeyMember gerechtigd het abonnement per datum van wijziging te beëindigen.
 3. Het is de KeyMember niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS het abonnement over te dragen aan derden.

 

Artikel 5. SLOTBEPALING

 1. Deze softwarelicentieovereenkomst vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten met betrekking tot de SOFTWARE inclusief de bepalingen over abonnementen.
 2. Voor zover hierboven niet anders is bepaald, zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden KUBUS BV 2015-01 van toepassing.

 

Licentieovereenkomst Archicad KeyMember 2015-01 © KUBUS BV