Licentieovereenkomst Solibri

KUBUS BV, gevestigd aan de Stuiverstraat 100 te Eindhoven, is de gebruiker van deze licentieovereenkomst en zal hierna volgend aangeduid worden met 'KUBUS'. De softwareproducten omvatten add-ons, templates, bibliotheken en handleidingen voor Solibri, hierna te noemen de ‘SOFTWARE’. Deze worden uitsluitend aan KeyMember in licentie gegeven onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1. ALGEMEEN

 • KeyMember ontvangt en accepteert een niet exclusieve gebruikerslicentie voor de SOFTWARE.
 • Het copyright en eigendom van de SOFTWARE berust bij KUBUS of de eigenaar respectievelijk ontwikkelaar van de SOFTWARE. Het is verboden de SOFTWARE of gedeelten daarvan te kopiëren anders dan als back-up voor eigen gebruik waarop vermelding van alle copyright- en eigendomsgegevens.
 • Het is KeyMember niet toegestaan kopieën van SOFTWARE ter beschikking van derden te stellen of deze te verhuren. Het is KeyMember niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS de licentierechten over te dragen aan derden.
 • De SOFTWARE mag gedurende de looptijd van de licentie tegelijkertijd gebruikt worden op maximaal het aantal werkstations gelijk aan het aantal onder deze overeenkomst vallende licenties.

 

Artikel 2. GARANTIEBEPALINGEN

 • KUBUS zal zich naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door KUBUS ontwikkelde software te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt. KUBUS zal zich tevens naar beste vermogen inspannen om door gebruikers of dealers geconstateerde fouten in door derden ontwikkelde software de betreffende ontwikkelaar te bewegen de fout te herstellen en de gecorrigeerde versie hetzij in overeenstemming met het normale releaseschema uit te brengen, hetzij middels een tussentijdse release indien de ernst van de fout dit vraagt.
 • KUBUS garandeert dat de informatiedragers waarop de SOFTWARE geleverd wordt alsmede eventuele hardware sleutels vrij zijn van materiaalfouten. Deze garantie geldt bij normaal gebruik en gedurende 90 dagen na aankoop. In deze periode worden eventuele defecte informatiedragers kosteloos vervangen.
 • Indien een abonnement wordt afgesloten op upgrades zoals hieronder bepaald, zal KUBUS binnen de looptijd van dat abonnement zonder verdere kosten aan KeyMember upgrades van de SOFTWARE verstrekken. Indien geen abonnement wordt afgesloten, biedt KUBUS de mogelijkheid om voor een vergoeding afhankelijk van de geboden extra functionaliteit de upgrades aan te schaffen.

 

Artikel 3. KEYMEMBER ABONNEMENT

 • Registratie als KeyMember op basis van retour ontvangen getekende opdrachtbevestiging tot afsluiten van een KeyMember Abonnement.
 • Een KeyMember abonnement wordt afgesloten voor 36 maanden, ingaande per de 1e van de maand volgend op de opdracht, met stilzwijgende verlenging per jaar. Opzegging uiterlijk 3 maanden voor het einde van abonnementsperiode.
 • Een KeyMember abonnement kan alleen afgesloten worden voor alle in bezit zijnde licenties. Extra aangeschafte licenties en/of aanvullingen worden automatisch ondergebracht in het abonnement per de eerste dag van de volgende maand met een minimale looptijd van 1 jaar. De langst vastgelegde looptijd geldt voor alle licenties.
 • Een KeyMember geniet de volgende dienstverlening:
  • Gebruikslicentie: de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het abonnement gebruik te kunnen maken van de SOFTWARE.
  • Upgrades van de SOFTWARE worden zonder kosten automatisch toegezonden voor alle onder deze licentieovereenkomst vallende licenties.
  • Helpdesk bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren per telefoon, per chat en email. Een vraag zal binnen 24 uur in behandeling worden
  • genomen. Ondersteuning uitsluitend voor de laatste versie van SOFTWARE. Bij upgrades wordt tot drie maanden na de release datum
  • ondersteuning geboden op de voorgaande versie tenzij anders aangekondigd.
  • Toegang tot Solibri KeyMember pagina’s en kennisbank met onder andere downloads en tips&trucs.
  • Upgrade-events: gratis deelname aan events of online trainingen, gericht op kennisoverdracht voor nieuwe versies.
  • Korting van 10% op actuele prijzen van door Kubus ontwikkelde SOFTWARE en Solibri cursussen, uitgezonderd consultancy, abonnementen,
  • projectbegeleiding, maatwerkopdrachten en aanbiedingen.
  • Stagiairs: de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale stagiair-prijzen voor opleidingen en licenties.

 

Artikel 4. BETALING ABONNEMENTEN

 • Facturering van het abonnement geschiedt per jaar vooruit middels automatische incasso. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • De prijs van het abonnement is gerelateerd aan de prijs van de SOFTWARE en kan jaarlijks dienovereenkomstig worden aangepast. Indien dergelijke prijswijzigingen afwijken van een hiervoor gebruikelijke index, is abonnementhouder gerechtigd het abonnement per datum van wijziging te beëindigen.
 • Het is de KeyMember niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KUBUS het abonnement over te dragen aan derden.

 

Artikel 5. SLOTBEPALING

 • Deze softwarelicentieovereenkomst vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten met betrekking tot de SOFTWARE inclusief de bepalingen over abonnementen.
 • Voor zover hierboven niet anders is bepaald, zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden KUBUS BV 2015-01 van toepassing.


Licentieovereenkomst Solibri KeyMember 2022-01
© KUBUS BV